Dina rättigheter

Medarbetare

Kortfilm om skyddet i diskrimineringslagen

Till dig som är medarbetare

Som medarbetare har du rätt till lika möjligheter och rättigheter i arbetslivet oavsett diskrimineringsgrund. Diskrimineringslagen skyddar dig mot sämre behandling eller villkor som har med diskrimineringsgrunderna att göra. Det spelar ingen roll vilken anställning du har, om du är praktikant, inhyrd eller inlånad eller provanställd. Diskrimineringslagen innebär rättigheter och skydd för dig på jobbet. Titta på filmen och läs mer i flikarna för att få reda på mer.

 

Vad är diskriminering?

Diskriminering handlar om att någon blir sämre behandlad jämfört med någon annan, och att det har att göra med en diskrimineringsgrund eller föräldraledighet. Det är arbetsgivaren och personal i arbetsledande ställning som kan göra sig skyldig till diskriminering. Men om en kollega utsätter dig för trakasserier måste arbetsgivaren agera. Diskriminering kan se ut på många sätt och det finns flera former, titta under flikarna i menyn längre ned för att läsa mer.

 

Dina rättigheter

Rättigheter enligt diskrimineringslagen

 • lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen oavsett diskrimineringsgrund
 • skydd mot diskriminering oavsett din anställningsform
 • skydd mot sämre behandling på grund av föräldraledighet eller kommande föräldraledighet oavsett ditt kön
 • ersättning i diskrimineringslagen om du blivit diskriminerad, utsatt för repressalier eller om arbetsgivaren inte utrett eller stoppat anmälda trakasserier
 • att få saken utredd om du utsatts för trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier
 • att inte utsättas för någon form av trakasserier från chefer eller kollegor
 • att inte inte drabbas av konsekvenser om du anmäler eller deltar i en utredning om diskriminering

Som medarbetare har du också skyldigheter

 • att bidra till en god arbetsmiljö
 • att inte utsatta andra medarbetare för trakasserier, sexuella trakasserier eller andra kränkningar
De 7 diskrimineringsgrunderna
icon-gender

1. Kön

Kvinna eller man. Skyddar även den som genomgått eller planerar genomgå könsbekräftande behandling.
icon-identity

2. Könsöverskridande identitet

Skyddar den som känner sig som ett annat kön än det som registrerades vid födsel, inget av könen, eller den som på något sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön än det som registrerades vid födseln.
icon-world

3. Etnisk tillhörighet

TIll exempel hudfärg, nationalitet, tillhörighet till etnisk grupp. Sveriges nationella minoriteter romer, judar, samer, tornedalingar och sverigefinnar.
icon-religion

4. Religion eller annan trosuppfattning

Till exempel judendom, islam, kristendom eller ateism.
icon-disabilty

5. Funktionsnedsättning

Varaktiga, osynliga eller synliga begränsningar av funktionsförmågan. Till exempel dyslexi, adhd, autism eller att ha hörapparat.
icon-love

6. Sexuell läggning

Homo,-bi -och heterosexualitet
icon-age

7. Ålder

Både låg och hög ålder
6 typer av diskriminering

Direkt diskriminering

Att bli orättvist behandlad jämfört med någon annan och det är kopplat till en diskrimineringsgrund. Till exempel att få mindre löneökning eller gå miste om befordran på grund av kommande graviditet.

Indirekt diskriminering

När en regel, policy eller ett krav gäller likadant för alla men drabbar en viss grupp negativt utifrån diskrimineringsgrunderna. Till exempel vissa längdkrav, språk-krav eller krav på viss anställningstid som ställs upp, trots att de inte är nödvändiga, för att exempelvis få gå en kurs eller utföra en viss arbetsuppgift.

Bristande tillgänglighet

När en verksamhet inte gör rimliga anpassningar för att göra platsen tillgänglig för en person med funktionsnedsättning. Det kan handla om att använda mikrofon, ge information på alternativt sätt eller att jämna ut trösklar.

Trakasserier

Kränkande beteenden som har koppling till en diskrimineringsgrund. Det kan vara till exempel utfrysning, skämt, ovidkommande kommentarer, våld, jargong, “smeknamn”, härskartekniker.

Sexuella trakasserier

Kränkande beteenden av sexuell karaktär. Det kan till exempel vara blickar,närmanden, beröring, tafsningar, jargong, komplimanger, pornografiskt material, frågor eller skämt om sex - till någon som inte vill.

Instruktion att diskriminera

När någon ger en order till någon som är i beroendeställning, till exempel en anställd, att diskriminera någon annan. Det kan vara att en HR-avdelning får instruktion om att inte anställa personer över en viss ålder
Trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

Vad är trakasserier och sexuella trakasserier?

Trakasserier och sexuella trakasserier är två former av diskriminering i diskrimineringslagen som arbetsgivaren har ansvar att både förebygga och förhindra när det händer.

Här kan du se Diskrimineringsombudsmannens kortfilmer med exempel på vad trakasserier och sexuella trakasserier kan vara.

Viktigt att veta
Det är upplevelsen hos den som känner sig utsatt som bestämmer om det handlar om ett kränkande beteende eller inte. Trakasserier enligt diskrimineringslagens definition handlar inte om missförstånd eller konflikter. Trakasserier innebär att den som utsätter gör det trots vetskap om att beteendet är ovälkommet hos den andre. Trakasserier kan ske vid enstaka tillfällen.

Klicka här för att se vanliga frågor om sexuella trakasserier på Diskrimineringsombudsmannens hemsida.

Det här måste arbetsgivare göra
Om en chef eller annan person i arbetsledande ställning får veta att en medarbetare upplever sig utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier i samband med jobbet måste det utredas. Det gäller oavsett  om det är en annan medarbetare eller en arbetsledare som trakasserat. Det ska ske snabbt och det spelar ingen roll hur man fått veta att någon upplever sig utsatt.

Vart anmälan görs och hur utredningen går till ska det stå om i en rutin. Arbetsgivaren måste ha riktlinjer och rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Arbetsgivaren ska också enligt lag aktivt förebygga alla former av trakasserier.

 

Upprättelse för den som blivit utsatt
Diskriminering är inte ett brott, men det är olagligt. Om en chef eller arbetsledare trakasserar någon kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd för det till den som utsatts. Diskrimineringsersättning heter det i diskrimineringslagen. Det gäller också om en arbetsgivare inte utreder och åtgärdar trakasserier eller sexuella trakasserier.

Konsekvenser för den som gör sig skyldig 
Förutom att arbetsgivaren kan bli skyldig att betala skadestånd kan det även bli fråga om disciplinära åtgärder för den som gjort sig skyldig såsom löneavdrag, avstängning eller varning; omplacering; eller i allvarligare fall polisanmälan, uppsägning eller avsked.

Repressalier

Repressalier är förbjudet i lagen. Repressalier kan vara om en medarbetare som anmält eller medverkat i en utredning om diskriminering blir bestraffad på något sätt efter det. Till exempel att få en orimlig arbetsbelastning, försämrat schema, indragna förmåner, kränkande bemötande eller okvalificerade arbetsuppgifter.

Rutiner och riktlinjer mot trakasserier och repressalier måste enligt diskrimineringslagen finnas på alla arbetsplatser. Där ska du bland annat få information om hur du kan få stöd om något sker.

 

 

Om något har hänt

Om du misstänker att du blivit utsatt för diskriminering:

 • Ta hjälp av rutinen som finns på arbetsplatsen
 • Ta stöd av en facklig representant eller ett skyddsombud
 • Om du inte är med i facket kan du kontakta en antidiskrimineringsbyrå eller Diskrimineringsombudsmannen för rådgivning och stöd

Kom ihåg:

Du behöver inte veta om det du upplevt faktiskt är diskriminering för att ha rätt till stöd. Fråga någon ovanför om du är osäker eller titta i flikarna högre upp på denna sida.

Om du upplever dig utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier

1. Markera. Sexuella trakasserier och trakasserier är aldrig okej,
men om det inte kan anses uppenbart för personen som utsätter dig
att handlingen är kränkande behöver du göra det tydligt för personen
att hen går över gränsen.
2. Berätta för chefen eller gå högre upp. Om du vill, ta med dig en facklig
företrädare eller någon annan på arbetsplatsen som du litar på.
Om det är chefen som trakasserar eller om arbetsgivaren inte gör
tillräckligt för att trakasserierna ska upphöra så kan du kontakta facket
om du är medlem och i annat fall DO.
3. Anteckna. Skriv ner vad som hänt och när — det kan bli lättare att
bli trodd och hjälpa dig att minnas tid, plats och andra saker som kan
stärka din berättelse.
4. Dröj inte. Försök att inte vänta för länge med en eventuell anmälan
eftersom det blir svårare att åtgärda en situation ju längre tid som går

Källa: Diskrimineringsombudsmannen

FAQ

Vad gäller om den som utsätter mig är en kund eller brukare?

Diskrimineringslagen gäller inte mellan dig som anställd/praktikant och kunder/brukare. Men arbetsgivare måste enligt arbetsmiljölagen se till att både den psykosociala och fysiska arbetsmiljön är god och att det inte förekommer kränkningar.

Måste jag kunna bevisa att diskriminering skett om jag anmäler?
Den som som vill driva ett ärende om diskriminering måste visa ”omständigheter som gör det antagligt att diskriminering har skett”. Efter det ska den anklagade visa att det inte hade med en diskrimineringsgrund att göra och att det var av helt andra anledningar som man gjorde som man gjorde. Till exempel: en person med mycket goda meriter och fullständig ansökan söker en tjänst men blir inte kallad på arbetsintervju. Personen har bättre meriter än merparten av de som kallats på intervju. Personen har ett utländskt namn och alla som kallades på arbetsintervju hade svensk-klingande namn. Det är då arbetsgivarens börda att visa att det inte hade med personens etniska tillhörighet att göra

 

Juridisk rådgivning

Kostnadsfri rådgivning om diskriminering

Till oss kan du vända dig med alla frågor som handlar om diskriminering och diskrimineringslagen. Vi arbetar under tystnadslöfte och all kontakt med oss är kostnadsfri.

 

ANTIDISKRIMINERINGSBYRÅER

Vi är många som jobbar för lika rättigheter och möjligheter

Antidiskrimineringsbyråer finns utspridda på fler platser i landet. Om du inte bor i Värmland kan du hitta din närmsta byrå här.